HUR KAN VI SKYDDA VÅRA BARN PÅ NÄTET?

Baby á la Carte’s redaktion har intervjuat Anna-Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare på ECPAT Sverige. ECPAT Sverige arbetar mot sexuell exploatering av barn. Frågor som – Vilken är idag den största utmaningen i ert arbete , – Hur kan både företag och den enskilda individen arbeta med dessa frågor och vara med och bidra till att stärka ert arbete? – Hur kan ny teknik vara ett hjälpmedel i kampen mot sexuell exploatering mot barn? avhandlas.

Välkommen att ta del av intervjun och se hur både ditt företag/arbetsgivare och du själv kan vara med och bidra  för en tryggare och säkrare framtid för våra barn.

Vad ser ni idag som den största utmaningen i ert arbete?

Det finns flera stora utmaningar: att övergrepp i större utsträckning sker över nätet där barn och förövare inte möts fysiskt, så kallad livestreaming och den enorma mängden övergreppsmaterial som varje dag laddas upp och som gör att övergreppet som barnet utsatts för aldrig tar slut. Men det vi ser som den största risken just nu är spridningen av så kallat egenproducerat material, det vill säga bilder och filmer som barn och unga har tagit på sig själva, frivilligt eller inte. Att unga tar och skickar bilder på sig själva är ingen nyhet, men det vi ser nu är att mer sådana bilder sprids utan samtycke, och även publiceras på sidor där det finns förövare. Det förekommer också hot, utpressning och tvång för att få barn att ta bilder på sig själva. Den som hotar kan vara någon som barnet känner eller en person som hen har träffat på nätet. Att vuxna och barn har kunskap om hur barnet ska vara tryggt på nätet är den största utmaningen vi ser i vårt arbete!

Lyft fram några positiva resultat av ert arbete de senaste åren.

ECPAT Hotline är vår webbaserade anmälningssida dit allmänheten anonymt kan vända sig med tips om misstänkt sexuell exploatering av barn. Våra analytiker granskar alla tips och i relevanta fall skickas de vidare till svensk polis, en hotline i annat land eller till Interpol. Syftet är att tipsen ska leda till en brottsutredning och att kränkande bilder och filmer ska tas ned. Varje delning av ett sexuellt övergrepp är en kränkning av det enskilda barnet. Det dagliga arbetet i Hotline är därför jätteviktigt, det gör stor skillnad för de barn som utsatts. Under 2018 fick vi in över 5 000 tips.

Förutom att vi bidrar till att mängder av dokumenterade sexuella övergrepp på barn tas ned från nätet kan vi också ibland få återkoppling på vad de tips som kommer in till oss leder till. I ett sådant fall var det en privatperson som tipsade oss om misstänkt dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Vi skickade tipset till polisen som gjorde ett beslag och häktade en person. När polisen beslagtog router, datorer, hårddiskar, surfplattor och mobil upptäckte de 39 000 bilder och 1200 filmer med sexuella övergrepp på barn. Polisen upptäckte då bilder den misstänkte tagit själv, vilket ledde till att flera barn identifierades och kunde tas ur en övergreppssituation. Mannen dömdes till 6 års fängelse. Det är ett exempel på att vårt arbete har lett till verklig skillnad för barn.

Hur ser ni att ny teknik kan vara ett hjälpmedel för er i kampen mot sexuell exploatering mot barn? Några exempel?

2018 började ECPAT Sverige arbeta med Arachnid, ett verktyg som Canadian Centre for Child Protection har tagit fram. Arachnid är en så kallad webcrawler och plattform som med hjälp av avancerad teknik med foto-DNA aktivt kan spåra övergreppsmaterial på nätet. Arachnid går igenom hundratals bilder i sekunden, vilket innebär att över 85 miljarder bilder har analyserats sedan start. Varje dygn hittas 20 000 dokumenterade sexuella övergrepp på barn.

Den nya tekniken innebär ett enormt steg framåt i arbetet mot dokumenterade sexuella övergrepp på barn, men det krävs fortfarande att enskilda analytiker manuellt granskar varje bild och bedömer den som olaglig innan den kan tas ner. Det gör att det finns en enorm mängd bilder och filmer på övergrepp som väntar på granskning. Vi arbetar hårt och det ger resultat. Förra året ledde vårt arbete till att 208 726 bilder och filmer kunde tas ner. Bakom varje bild och film finns ett barn. Därför vill vi kunna göra ännu mer.

Ge några exempel på hur företag och den enskilda individen aktivt kan arbeta med dessa frågor och vara med att bidra till att stärka ert arbete.

Vi får ofta frågan om hur man kan skydda sitt barn på nätet och det handlar inte om att begränsa eller förbjuda, istället måste vi vuxna prata med barnet om vilka strategier hen kan ha för att hantera olika situationer som kan uppstå. Barn och unga som vi har träffat beskriver att det kan vara svårt att prata med sina föräldrar om det här.

Företag som har tjänster som kan missbrukas till exempel inom telekom-, IT och finansbranschen måste ta ett ansvar att proaktivt arbeta för att hindra att deras verktyg missbrukas för att sexuellt exploatera barn och unga. Teknikutvecklingen går framåt och det finns sätt att hindra förövare att begå övergrepp och för företag handlar det då om att bidra i det förebyggande arbetet. ECPAT leder två större samarbeten inom Telekom och finansbranscherna.

Både privatpersoner och företag får givetvis också stödja ECPATs arbete. Det gör skillnad för barn varje dag! Läs mer om hur du kan stötta vårt arbete här: https://www.ecpat.se/vad-du-kan-gora/stod-oss


Framtid – Hur arbetar ni idag med preventivt arbete? Vilka är de största framtidsutmaningarna för er?

Vi arbetar på flera olika sätt för att barn ska få kunskap om sin rätt att skyddas från sexuell exploatering. För att ge direkt stöd till barn och unga som har utsatts för sexuell exploatering har vi startat ett projekt med medel från Allmänna Arvsfonden för en digital kommunikationsplattform, dit barn ska kunna vända sig för att få stöd och hjälp. ECPAT ska också framöver kunna hjälpa barn som har fått sexuella bilder eller filmer på sig själva spridda på nätet att få dem borttagna.

STORT TACK, Anna-Karin med kollegor för ett fint samarbete och för ert fantastiska arbete som varje dag bidrar till att göra världen säkrare för våra barn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *